RCA

تحلیل علل ریشه ای

به دلیل دما و بار بالا در توربین‌های گاز، قطعات شرایط کاری سختی را تحمل می‌کنند و با وجود تمام احتیاط‌های طراحی و حاشیه‌های ایمنی در نظر گرفته شده منجر به خرابی می شوند. از آنجایی که “علم شامل شکست های مستند است”، برای بسیاری از کارخانه های تجهیزات اصلی و طراحان کاملاً طبیعی است که مایل به شروع تحقیقات گسترده برای یافتن علت اصلی شکست باشند. این مسئله در بسیاری از موارد برای کاربران نیز صدق می کند، زیرا آنها می خواهند بدانند علت واقعی خرابی چیست و اقدامات بعدی آنها باید چه باشد تا بتوانند برخی از پروتکل ها را در سیستم خود تغییر دهند.

در شرکت توربوتک، طراحان درگیر تعداد زیادی از تحقیقات شکست و تعیین علت ریشه‌ای حوادث هستند تا بتوانند از طریق روش‌های حل مسئله و تحلیل علت ریشه‌ای آنها را حل کنند. مراحل دقیق در فرآیند بررسی خرابی و حل مشکل خدمات عبارتند از:

  • تشکیل تیم
  • تشریح و اندازه گیری مسئله
  • اجرای اقدامات مهار موقت
  • تعریف علل ریشه ای مشکل
  • توسعه اقدامات اصلاحی دائمی
  • اجرای اقدامات اصلاحی دائمی
  • جلوگیری از تکرار
  • به رسمیت شناختن تیم
  • انتشار گزارش نهایی به همراه درس های آموخته شده

ماهیت چند رشته ای فعالیت های ما در توربوتک به ما این امکان را می دهد که مشکل را مطالعه کرده و آن را از جنبه های مختلف مانند شرایط عملیاتی و تأثیرات آن بر تجهیزات، انتقال حرارت و توزیع دما، محاسبات ساختاری، تخمین عمر، ارتعاش و دینامیک، مشخصات ظاهری شکست و غیره بررسی کنیم.

RCA از طریق روش‌های مختلف و فعالیت‌های بسیاری از جمله آزمایش‌های غیر مخرب، آزمایش‌های مخرب و ارزیابی‌های ریزساختاری و مکانیکی انجام می‌شود.

RCA of FOD damage
RCA of TMF cracks
TMF cracks vs. FOD cracks
Stereomicroscope evaluation
Fractography using OM
Fractography using OM

Most of science is well-documented failures